Obligacje komercyjne

Obligacje komercyjne są papierami wartościowymi emitowanymi przez podmioty gospodarcze w PLN lub innej walucie w celu pozyskania środków finansowych bezpośrednio z rynku pieniężnego i kapitałowego.

Korzyści

Korzyści dla Emitenta:

 • niskie koszty pozyskania finansowania
 • dywersyfikacja i rozszerzenie źródeł pozyskiwania finansowania
 • duża elastyczność (możliwość dopasowania wielkości transzy, struktury oprocentowania i terminów zapadalności emisji)
 • możliwość zamiany finansowania krótkoterminowego na długoterminowe (rolowanie emisji)
 • sprawne i profesjonalne przygotowanie dokumentacji prawnej, organizacja i przeprowadzenie emisji przez bank
 • promocja i wzrost prestiżu firmy

 

Korzyści dla Inwestora:

 • atrakcyjny dochód, przewyższający rentowność lokat czy papierów skarbowych przy ograniczonym ryzyku
 • dywersyfikacja form lokowania nadwyżek finansowych,
 • elastyczność inwestycji (możliwość dopasowania terminów zapadalności do przepływów pieniężnych Inwestora)
 • możliwość odsprzedaży obligacji na rynku wtórnym (rynek wtórny nie jest gwarantowany przez bank)
 • wysoki stopień bezpieczeństwa inwestycji w przypadku emisji objętych gwarancją lub mających ustanowione zabezpieczenie
 • wygoda i łatwość obsługi


Rola banku

 bank może występować w następujących rolach:

 • jako Agent Emisji/Organizator Emisji (organizacja emisji, przygotowanie niezbędnej dokumentacji i materiałów informacyjnych)
 • jako Dealer Emisji/Oferujący (sprzedaż papierów dłużnych na rynku pierwotnym, organizacja obrotu wtórnego obligacji)
 • jako Agent Płatniczy (prawidłowa organizacja przepływów pieniężnych między stronami transakcji)
 • jako Depozytariusz (prowadzenie ewidencji obligacji i Obligatariuszy)
 • opcjonalnie - jako Subemitent/Underwriter (gwarancja uplasowania emisji dla Emitenta) lub Gwaranta Emisji (gwarancja wykupu obligacji dla Inwestorów)

 

Charakterystyka

 • nominał jednej obligacji: 1.000 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 • obligacje zerokuponowe/dyskontowe (krótsze terminy zapadalności) lub kuponowe o stałej lub zmiennej stopie procentowej (dłuższe terminy zapadalności) emitowane w PLN lub w walutach
 • terminy zapadalności od miesiąca do kilku lat
 • obligacje zabezpieczone (gwarancja, hipoteka, zabezpieczenia rzeczowe i inne) lub obligacje niezabezpieczone
 • obligacje zdematerializowane

Ryzyka

 • ryzyko kredytowe Emitenta, czyli jego zdolność do terminowej obsługi zadłużenia.
 • czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność
 • czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta
 • ryzyko płynności - ceny papierów wartościowych mogą podlegać wahaniom w zależności od kształtowania się relacji podaży do popytu
 • ryzyko stopy procentowej wynikające z sytuacji polityczno-gospodarczej (głównie przy inwestycji w obligacje długoterminowe o stałym oprocentowaniu)

 

Warunki zawarcia traksakcji

Warunki niezbędne do zakupu przez Inwestora obligacji komercyjnych:

 • akceptacja "Regulaminu emisji i obrotu obligacjami za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A"
 • podpisanie "Umowy o telefonicznym składaniu dyspozycji we wtórnym obrocie obligacjami za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A". w przypadku, gdy Inwestor zamierza składać dyspozycje zakupu/sprzedaży obligacji przez telefon;
 • akceptacja "Warunków emisji obligacji danej serii", "Memorandum informacyjnego", jeżeli jest sporządzane dla danego Programu Emisji, innych dokumentów informacyjnych właściwych dla danego Programu Emisji.


Opodatkowanie


Osoby fizyczne

 • Opodatkowaniu podlega kwota faktycznie otrzymanych odsetek i/lub dyskonto rozumiane jako różnica pomiędzy ceną wykupu a ceną nabycia (bez względu na to, czy dane papiery wartościowe zostały nabyte na rynku pierwotnym od emitenta, czy na rynku wtórnym).
 • W przypadku odpłatnego zbycia obligacji komercyjnych dochodem podlegającym opodatkowaniu jest różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną nabycia pomniejszoną o koszty przeprowadzenia transakcji.


Osoby prawne

 •     Otrzymane odsetki podlegają opodatkowaniu w momencie ich faktycznego uzyskania.
 • W przypadku odpłatnego zbycia obligacji komercyjnych lub ich wykupu przez Emitenta, dochodem podlegającym opodatkowaniu jest różnica między ceną uzyskaną ze zbycia obligacji komercyjnych/kwotą uzyskaną z tytułu wykupu obligacji przez Emitenta a ceną nabycia tych obligacji, pomniejszoną o koszty przeprowadzenia transakcji.
 • W przypadku nierezydentów, poboru podatku dokonuje się z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Raiffeisen Bank Polska S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

 Inwestowanie w instrumenty finansowe może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji w instrumenty finansowe, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

 Zyski z inwestycji w instrumenty finansowe podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w instrumenty finansowe, w związku z czym podejmując decyzję inwestycyjną, Inwestor w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania dochodów powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

 Raiffeisen Bank Polska S.A. oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

 Zestawienia zawarte w niniejszym materiale będące symulacją przyszłych wyników nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do symulacji wyników w przeszłości. Scenariusze symulacji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta. Symulacja jest oparta na wynikach brutto, w związku z czym, w celu obliczenia rzeczywistego wyniku należy uwzględnić ewentualne opłaty i prowizje związane z inwestycją.

 Niezależnie od informacji przekazanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A., przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat , jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Instrumenty mogą być denominowane w walucie obcej, w związku z czym rzeczywista wartość inwestycji będzie zależna od zmiany kursów wymiany, które mogą wpływać na zwiększenie lub zmniejszenie wartości instrumentu i ewentualnych zysków.

 Inwestycje w instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego Kapitału). Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej lub innych czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu.

 Przed skorzystaniem z usług inwestycyjnych oraz przed zainwestowaniem w instrumenty finansowe/produkty inwestycyjne należy zapoznać się z Regulaminem, Umową dotyczącą danego produktu/usługi oraz wymaganymi prawem informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub memorandum informacyjnym dostępnym w placówkach Banku, bądź na stronie internetowej Banku lub na stronie internetowej podmiotu, którego produkty lub usługi są oferowane za pośrednictwem Banku.

 Powielanie, bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części bez pisemnej zgody Raiffeisen Bank Polska S.A. jest zabronione.

 

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Polbank stosuje krajowe przepisy implementujące tzw. Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje dostępne są w materiałach informacyjnych dostępnych w zakładce MiFID.

Sprawdź również