Lokata inwestycyjna

Lokata Inwestycyjna jest nowoczesnym produktem strukturyzowanym. Daje możliwość uzyskania znacznie wyższego oprocentowania niż na depozycie terminowym.

Korzyści

 • możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków
 • atrakcyjne formuły produktu - różne instrumenty bazowe oraz mechanizmy wypłaty odsetek
 • dostępność - brak opłaty subskrypcyjnej
 • niska minimalna kwota inwestycji dla trybu subskrypcyjnego
 • bezpieczeństwo - 100% gwarancji wpłaconego kapitału w dacie zakończenia lokaty
 • możliwość inwestowania na krótki okres
 • elastyczność - możliwość samodzielnego ustalenia warunków

 

Charakterystyka

Lokata inwestycyjna jest nowoczesnym produktem strukturyzowanym, którego główną zaletą jest możliwość uzyskania oprocentowania znacznie wyższego niż na standardowym depozycie terminowym. Przewidywana kwota odsetek od zdeponowanych środków inwestowana jest w zakup instrumentu finansowego (na wybranym rynku finansowym, w zależności od specyfiki danej emisji). Reszta środków pozostaje na lokacie terminowej. Gwarantuje to zwrot całości zainwestowanego kapitału w dniu rozliczenia i pozwala na uzyskanie atrakcyjnego oprocentowania (o ile spełnione zostaną warunki określone w chwili zakładania lokaty). W przypadku subskrypcji warunki te określane są w "Propozycji zawarcia lokaty inwestycyjnej". Inwestorzy Indywidualni zawierają lokaty inwestycyjne na warunkach dostosowanych do swoich oczekiwań i potrzeb - określają okres trwania lokaty oraz scenariusz zachowania się instrumentu finansowego, warunkujący wypłatę odsetek.

Dla kogo?

Lokata inwestycyjna jest przeznaczona dla:

 • Klientów ceniących bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału
 • Klientów oczekujących znacznie wyższego oprocentowania niż na zwykłym depozycie
 • Klientów poszukujących atrakcyjnej formuły produktu oraz dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

 

Jak założyć lokatę?

Lokata zawierana jest według następującej procedury: Klient poddawany jest profilowaniu zgodnie z wymogami MiFID, Klient zawiera "Umowę ramową otwierania i prowadzenia lokat inwestycyjnych", Klient składa "Dyspozycję zawarcia lokaty inwestycyjnej". Uwaga: Klient musi posiadać rachunek rozliczeniowy w walucie lokaty.

 

Aktualne subskrypcje

STOPA ZYSKU V

 • Potencjalne łączne oprocentowanie: 10% w skali roku
 • Okres inwestycji: 21.12.2012 - 19.12.2014
 • Okres subskrypcji: 06.12.2012 - 20.12.2012
 • Instrument bazowy: stawka WIBOR 6M Minimalna kwota inwestycji: 5 000 PLN

Pytania i odpowiedzi

1. Czy do założenia lokaty inwestycyjnej Klient powinien mieć założony rachunek w Raiffeisen Polbank?
Tak, Klient przed założeniem lokaty powinien mieć założony rachunek rozliczeniowy w walucie lokaty oraz dostępne na nim środki do założenia produktu. Dodatkowo powinien mieć przeprowadzony proces profilowania MiFID oraz podpisaną "Umowę ramową lokaty inwestycyjnej".

2. Czym różni się tryb indywidualny lokaty inwestycyjnej od trybu subskrypcyjnego?
Podstawową różnicą jest minimalna kwota inwestycji. W przypadku trybu indywidualnego jest to 2-3 mln PLN bądź równowartość tej kwoty w walucie obcej (w zależności od okresu lokaty). Jeśli wymagana kwota jest zbyt wysoka, możliwe jest zawarcie lokaty w trybie subskrypcyjnym. Wówczas minimalna kwota inwestycji wynosi 5 000 PLN lub równowartość w walucie obcej.
Dodatkowo w przypadku trybu indywidualnego Klient sam może zdecydować o warunkach wypłaty odsetek (od czego zależą oraz z jakim instrumentem bazowym powiązana jest inwestycja). W trybie subskrypcyjnym Klient może zgodzić się na warunki przedstawione w danej "Propozycji zawarcia lokaty inwestycyjnej" (nie ma możliwości negocjowania warunków) .

3. Czy można wycofać część lokaty?
Nie, zerwać można jedynie całą lokatę, wypłacając wszystkie zainwestowane wcześniej środki. W tym przypadku Klient ponosi również opłatę za zerwanie lokaty inwestycyjnej.

4. Jaka jest wysokość opłaty za zerwanie lokaty?
Wysokość opłaty za zerwanie jest określana oddzielnie dla każdej subskrypcji. Jej maksymalna wysokość podawana jest Klientowi w momencie zawierania lokaty. W trakcie trwania produktu opłata jest malejąca liniowo do 0%.

5. Jak naliczana jest opłata za zerwanie? Co to oznacza, że jest malejąca do 0%?
Opłata za zerwanie ma określoną swoją maksymalną wysokość.
Dla przykładu przyjmijmy opłatę wynoszącą początkowo 5% dla lokaty trwającej 1 rok. Oznacza to, że na początku inwestycji zrywając lokatę Klient zostanie obarczony opłatą w wysokości 5%, a po połowie okresu lokaty - 2,50%.

Zgodnie ze wzorem:
Opłata za zerwanie lokaty = Zainwestowany kapitał * 5% * n/N,
Gdzie:
n - liczba dni jaka pozostała do końca inwestycji
N - liczba dni przypadająca na całą inwestycję
Jeżeli lokata założona jest na kwotę 100 000 PLN, to w momencie, kiedy Klient ją zrywa dostaje zwrot kapitału, pomniejszony o opłatę za zerwanie w wysokości:

Po połowie roku inwestycji:
100 000 PLN * 5% * (365 dni - 180 dni) / 365 dni = 2 534,25 PLN

Po 8 miesiącach:
100 000 PLN * 5% * (365 dni - 244 dni) / 365 dni = 1 657,53 PLN

6. Kiedy następuje rozliczenie subskrypcji? Kiedy Klient otrzymuje oprocentowanie za okres subskrypcyjny?
Wypłata odsetek za okres subskrypcyjny następuje w pierwszym dniu inwestycji. W przypadku, kiedy inwestycja nie dochodzi do skutku (z powodu niekorzystnej sytuacji rynkowej, nieosiągnięcie minimalnej wartości subskrypcji) tego dnia Klienci otrzymują również zwrot wpłaconego Kapitału.

7. Co to są "Ostateczne warunki emisji"?
Jest to dokument potwierdzający, że lokaty założone w subskrypcji zostały założone (inwestycja doszła do skutku). Informuje też o ostatecznej wysokości ewentualnych odsetek, opłaty za zerwanie oraz ostateczne poziomy/zakresy cen instrumentu bazowego jakie powinny zostać osiągnięte, aby odsetki zostały wypłacone.

8. Czy w przypadku lokat wypłacających oprocentowanie w trakcie trwania lokaty, jeżeli w pierwszym okresie kupon nie zostanie przyznany oznacza to, że produkt nie wypłaci już żadnego oprocentowania?
Nie, każda wypłata odsetek w takim przypadku jest niezależna od przyznania pozostałych kuponów. Jeżeli pierwszy kupon nie zostanie przyznany, nie wpłynie to na odsetki z pozostałych okresów (wciąż jest szansa na pozostałe wypłaty).

9. Kiedy następuje decyzja o przyznaniu ewentualnych odsetek?
Decyzja o wypłacie odsetek następuje zawsze 2 dni robocze przed rozliczeniem produktu (w przypadku lokat wypłacających odsetki również w trakcie życia produktu - zawsze 2 dni robocze przed terminem wypłaty danego kuponu). Wypłata oprocentowania uzależniona jest od obserwacji instrumentu bazowego.

10. Czy lokata inwestycyjna podlega opodatkowaniu?
 Tak, zysk od lokaty inwestycyjnej jest opodatkowany. Bank pobiera i odprowadza podatek od przyznanych i wypłaconych odsetek. Klient nie wykazuje powyższego dochodu w rozliczeniu rocznym.
W przypadku odsetek wypłacanych od środków pieniężnych, związanych z wykonywaną przez Klienta działalnością gospodarczą, bank nie pobiera podatku. W tym przypadku Klient opodatkowuje dochód i odprowadza podatek samodzielnie.

Ryzyko

Z lokatą inwestycyjną związane są następujące rodzaje ryzyka:

 • ryzyko rynkowe (profil ryzyka uzależniony od warunków konkretnej lokaty oraz przyjętego scenariusza dla instrumentu bazowego na okres trwania lokaty)
 • ryzyko kursu walutowego
 • ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku zerwania lokaty (wynikające z konieczności poniesienia opłaty za zerwanie, której maksymalna stawka określana jest na początku inwestycji, natomiast w trakcie trwania lokaty opłata liniowo maleje do 0%).


Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Raiffeisen Bank Polska S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Inwestowanie w instrumenty finansowe może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji w instrumenty finansowe, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.
 
Zyski z inwestycji w instrumenty finansowe podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w instrumenty finansowe, w związku z czym podejmując decyzję inwestycyjną, Inwestor w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania dochodów powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.
 Raiffeisen Bank Polska S.A. oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Zestawienia zawarte w niniejszym materiale będące symulacją przyszłych wyników nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do symulacji wyników w przeszłości. Scenariusze symulacji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta. Symulacja jest oparta na wynikach brutto, w związku z czym, w celu obliczenia rzeczywistego wyniku należy uwzględnić ewentualne opłaty i prowizje związane z inwestycją.
Niezależnie od informacji przekazanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A., przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat , jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.
 
 Instrumenty mogą być denominowane w walucie obcej, w związku z czym rzeczywista wartość inwestycji będzie zależna od zmiany kursów wymiany, które mogą wpływać na zwiększenie lub zmniejszenie wartości instrumentu i ewentualnych zysków.
 
 Inwestycje w instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego Kapitału). Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej lub innych czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu.
Przed skorzystaniem z usług inwestycyjnych oraz przed zainwestowaniem w instrumenty finansowe/produkty inwestycyjne należy zapoznać się z Regulaminem, Umową dotyczącą danego produktu/usługi oraz wymaganymi prawem informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub memorandum informacyjnym dostępnym w placówkach Banku, bądź na stronie internetowej Banku lub na stronie internetowej podmiotu, którego produkty lub usługi są oferowane za pośrednictwem Banku.
 Powielanie, bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części bez pisemnej zgody Raiffeisen Bank Polska S.A. jest zabronione.

Sprawdź również