Fundusz Raiffeisen
SFIO Parasolowy

Szukasz atrakcyjnego sposobu na pomnażanie swojego kapitału? Teraz dajemy Ci taką możliwość. Fundusz Raiffeisen zarządzany jest przez Ekspertów, którzy swoje decyzje inwestycyjne aktywnie dostosowują do sytuacji rynkowej i na bieżąco szukają najlepszych rozwiązań inwestycyjnych.

Zalety Raiffeisen SFIO Parasolowy:
 

Aktywne zarządzanie- Zarządzający podejmują  aktywne działania mające na celu maksymalizację zysków oraz zminimalizowanie ryzyka w ramach limitów inwestycyjnych. Zarządzający stosują strategie i techniki inwestycyjne mające na celu osiąganie stabilnych, dodatnich i powtarzalnych stóp zwrotu w każdej sytuacji rynkowej- brak korelacji wyników Subfunduszy z trendami na rynkach.
Aktywna alokacja- Zarządzający dynamicznie podejmują decyzje w jakie klasy aktywów inwestować w danym momencie tak aby maksymalnie wykorzystać zmiany koniunktury panujące w różnych segmentach rynku.
Brak benchmarków- Subfundusze stosują stawkę referencyjną, jako poziom referencyjny służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa
Restrykcyjna kontrola ryzyka- nadrzędnym celem Zarządzających jest unikanie strat.

W skład Raiffeisen SFIO Parasolowy wchodzą 4 Subfundusze:

Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych
Raiffeisen Globalnych Możliwości
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania

Inwestycje w jednostki uczestnictwa są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału).

"Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo w zakładce MIFID."