Gwarancja

Gwarancja bankowa jest przyszłym zobowiązaniem pieniężnym banku-gwaranta w stosunku do osoby, na rzecz której gwarancja została wystawiona.

Charakterystyka

Gwarancja bankowa jest jednostronnym, przyszłym zobowiązaniem pieniężnym banku-gwaranta w stosunku do osoby, na rzecz której gwarancja została wystawiona /beneficjenta/, po spełnieniu przez beneficjenta warunków określonych w treści gwarancji. 

 

Jeśli Twoja firma współpracuje z firmami na rynku krajowym i zagranicznym, jesteś eksporterem, importerem, zawierasz kontrakty, jesteś najemcą, chcesz wynegocjować korzystniejszą cenę, podnieść swoją wiarygodność, odzyskać wcześniej zablokowane pieniądze - ten produkt na pewno jest dla Ciebie.

 

Korzyści wynikające z wystawienia gwarancji:

 • możliwość startowania do przetargów, realizowania kontraktów
 • brak konieczności angażowania własnych środków
 • korzystniejsze warunki transakcji, np. możliwość odroczenia terminów płatności
 • możliwość odzyskania gotówki od kontrahenta, np. w przypadku zatrzymania kwot na okres rękojmi
 • poprawa płynności finansowej
 • potwierdzenie wiarygodności firmy

 

Rodzaje gwarancji

1. Gwarancja przetargowa

Jeśli startujesz w przetargu i nie chcesz blokować swoich środków jako wadium - skorzystaj z  Gwarancji przetargowej. Jest ona składana  przez zleceniodawcę (oferenta) jako wadium, zabezpiecza ona beneficjenta (organizatora przetargu)  przed odmową podpisania umowy przez oferenta, o ile jego oferta zostanie wybrana lub odmowę wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy  oraz nie wywiązania się przez oferenta ze zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu.

Korzyści:

 • nie musisz wpłacać gotówki Organizatorowi przetargu celem wpłacenia wadium, 
 •  nie istnieje ryzyko przetrzymania wadium w postaci gotówki u Organizatora przetargu, jeśli Twoja oferta nie zostanie wybrana.

 

2. Gwarancja dobrego wykonania umowy

Jeśli zgodnie z warunkami Umowy jesteś zobowiązany do złożenia zabezpieczenia realizacji Umowy koniecznie poproś o Gwarancję dobrego wykonania, która zabezpieczy Twoją firmę przed niewykonaniem lub nieterminowym wykonaniem zakresu prac określonych w umowie.

Korzyści:

 • masz możliwość negocjacji korzystniejszej ceny (wyższej dla Sprzedającego/Producenta/Wykonawcy)
 •  masz możliwość skrócenia terminu płatności w związku ze złożeniem zabezpieczenia w formie gwarancji dobrego wykonania

 

3. Gwarancja rękojmi

Po odbiorze prac/ realizacji usług możesz zabezpieczyć się na okres powykonawczy i zażądać Gwarancji rękojmii tzw. Gwarancji powykonawczej dzięki której możesz mieć pewność, że usunięte zostaną usterki mogące powstać  w okresie rękojmi na podstawie zawartej  i zrealizowanej umowy. 

Korzyści:

 •  masz możliwość spełnienia wymagań kontraktowych stawianych przez Inwestora
 •  przedłożenie Inwestorowi takiego rodzaju gwarancji umożliwi Ci nie potrącanie kwot z faktur, tym samym masz możliwość otrzymania pełnej płatności za usługę.

 

4. Gwarancja zwrotu zaliczki

Jeżeli nie masz własnych środków na zakup materiałów potrzebnych do realizacji  prac określonych w umowie możesz poprosić o zaliczkę a w zamian zaproponować - Gwarancję zwrotu zaliczki - zabezpiecza ona zwrot całości lub części  kwoty zaliczki wypłaconej kontrahentowi w przypadku nie przystąpienia bądź zwłoki w terminie rozpoczęcia realizacji umowy.  

Korzyści:

 •  masz możliwość rozpoczęcia prac wykonawczych, bez konieczności zaciągania np. kredytu, przy zaliczce w wysokości 100% masz możliwość uzyskania zapłaty przed zakończeniem realizacji prac.

 •  masz możliwość podniesienia swojej wiarygodności jako partnera biznesowego

5. Gwarancja zwrotu kwot zatrzymanych

W trakcie realizacji prac wynikających z podpisanej umowy może zdarzyć się, że każda płatność za poszczególne faktury częściowe  w trakcie realizacji umowy jest pomniejszana  o określoną część płatności (np. 5 %), a zwrot tak zatrzymanych kwot, zgodnie z umową ma nastąpić po zakończeniu okresu rękojmi. Masz możliwość wcześniejszego odzyskania tych zatrzymanych kwot. W tym przypadku możesz zaproponować Gwarancję zwrotu kwot zatrzymanych, która podobnie jak gwarancja rękojmii, zabezpiecza zobowiązania w okresie gwarancji i rękojmii.  

Korzyści: 

 • masz możliwość wcześniejszego odzyskania od Inwestora zatrzymanych przez niego kwot na poczet usunięcia wad i usterek

 

6. Gwarancja płatnicza    

Gdy chcesz odroczyć termin płatności swojemu kontahentowi możesz zaproponować mu Gwarancję płatności. Odraczając termin płatności poprawiasz płynność finansową swojej firmy.  

Korzyści:  masz możliwość odroczenia terminu płatności, zwiększenia obrotów 

 

7. Gwarancja najmu

W przypadku podpisania umowy na wynajęcie lokalu, magazynu lub sklepu wynajmujący żądać może od Ciebie zapieczenia zapłaty czynszu proszę o kaucję gwarancyjną. W taki przypadku postaraj się wynegocjować w umowie zastąpienie tej kaucji gwarancyjnej Gwarancją najmu, która zabezpiecza zapłatę czynszu, w przypadku gdy najemca nie będzie regulował swoich zobowiązań płatniczych w terminie.  

Korzyści: 

 • nie musisz deponować środków u Wynajmującego

 

8. Gwarancja spłaty kredytu    

Podczas podpisywania umowy o kredyt bank kredytujący może poprosić o zabezpieczenie terminowej spłaty rat kredytowych i odsetek. W takim przypadku możesz zaproponować Gwarancję spłaty kredytu. Gwarancje tego typu wykorzystują np. spółki-matki, aby zabezpieczyć zobowiązania kredytowe zaciągnięte przez jej spółkę-córkę.

 

9. Gwarancja celna

Zabezpiecza pokrycie kwot wynikających z długów celnych. Raiffeisen Polbank jest zaakceptowanym przez Ministerstwo Finansów gwarantem uprawnionym do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 

10. Gwarancja handlowa - GForce

Więcej informacji na temat Gwarancji handlowej GForce znajduje się TUTAJ

 

Gwarancje online

W Raiffeisen Bank Polska S.A. zlecenia udzielenia gwarancji składane są za pośrednictwem systemu bankowości internetowej R-Online Biznes. Sposób ten pozwala oszczędzić Twój czas i pieniądze, nie musisz drukować zlecenia i go podpisywać, ani też specjalnie odwiedzać placówki bankowej by dostarczyć oryginał - redukujesz ilość papierowej dokumentacji. Zdecydowanie skracasz czas procesowania swojej transakcji. Dzięki gwarancjom w R-Online Biznes masz dostęp do wielu informacji potrzebnych w Twojej codziennej pracy:

 • podgląd do limitów gwarancyjnych,
 • automatyczne generowanie standardowych treści gwarancji/aneksów,
 • szczegółowe zestawienia i raporty,
 • śledzenie statusu zleceń,
 • szczegóły pojedynczej gwarancji, wysokość prowizji (zapłaconych oraz przyszłych),
 • szczegóły dotyczące roszczeń, o ile zostały złożone przez beneficjenta, i wiele innych.

 

Aby uzyskać dostęp do gwarancji bankowych w systemie bankowości elektronicznej R-Online Biznes prosimy o kontakt z Opiekunem Klienta lub Strefą Obsługi Biznesu pod numerem tel. 22 548 99 00.

 

Jak uzyskać gwarancję w Raiffeisen Polbank

Proces uzyskania gwarancji w Raiffeisen Polbank jest analogiczny do procesu ubiegania się o kredyt. Bank sprawdza zdolność kredytową na podstawie danych finansowych firmy i przygotowuje ofertę. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat uzyskania gwarancji w Raiffeisen Polbank prosimy o kontakt z Opiekunem lub ze Strefą Obsługi Biznesu pod numerem tel. 22 548 99 00.

Sprawdź również