Finansowanie zakupów importowych

Finansowanie zakupów importowych zapewnia środki na zakupy importowe takie jak surowce lub towary przeznaczone do dalszej sprzedaży.

Korzyści:

 • oparcie kwot i terminów kredytu w większym stopniu o finansowane kontrakty bądź realizowany obrót z odbiorcami niż o standing finansowy przedsiębiorcy,
 • odnawianie kwoty ? po spłacie części bądź całości zadłużenia klient może wykorzystać kredyt ponownie,
 • indywidualne rozwiązania dopasowane do specyfiki działalności klienta,
 • finansowanie całego cyklu handlowego lub wybranego fragmentu transakcji handlowej,
 • wykorzystanie zabezpieczeń, wynikających z relacji handlowych (cesja od odbiorców, cesja wpływów z akredytyw, przewłaszczenie finansowanego towaru itp.), zamiast zabezpieczeń majątkowych. 

Charakterystyka

 • kredyt wykorzystywany jest w formie płatności do dostawców klienta lub w formie otwarcia na jego rzecz akredytywy dokumentowej,
 • płatności z kredytu dokonywane są na podstawie dokumentów handlowych,
 • spłata kredytu odbywa się z wydzielonego rachunku Banku, na który wpływają środki uzyskane ze sprzedaży dostarczonych towarów lub produktów,
 • cykl finansowania jest ściśle skorelowany z cyklem handlowym klienta. 

 

Finansowanie importu obejmuje również zakupy towarów masowych, notowanych na giełdach towarowych, takich jak:

 • kopaliny i chemikalia (ropa naftowa, produkty ropopochodne i produkty przemysłu petrochemicznego, chemikalia, gaz i produkty gazopochodne, metale żelazne, metale nieżelazne, węgiel, stal, ruda żelaza), a także:
 • artykuły rolno-spożywcze (surowa bawełna, kakao, kawa, ryż, zboża, herbata, oleje jadalne, przyprawy, olej rzepakowy, makuch).

W zależności od rodzaju finansowanego towaru oraz potrzeb klienta, Raiffeisen Bank Polska S.A. może finansować różne etapy cyklu transakcji: transport, produkcję, składowanie, fracht.

Dla kogo?

W ramach niniejszego rozwiązania klient ma zapewnione środki na finansowanie importu surowców lub towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży. Kredyt może obejmować całość cyklu handlowego: od momentu złożenia zamówienia do dostawcy, dokonania przedpłaty, poprzez etap transportu, magazynowania i przerobu, aż do sprzedania produktu gotowego ostatecznemu odbiorcy i uzyskania należności za dostarczony towar. Kredyt ten zabezpieczony jest cesją istniejących i przyszłych należności od odbiorców.<  Rozwiązanie jest polecane klientom, którzy

 

 • importują towary w celu ich dalszej odsprzedaży swoim odbiorcom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym,
 • importują materiały i/lub surowce w celu realizacji kontraktów bądź zamówień zawartych ze swoimi odbiorcami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi,
 • dokonują zakupów materiałów i usług na rynku krajowym i zagranicznym w celu realizacji kontraktów budowlanych, remontowych, instalacyjnych i innych.

 

Sprawdź również