Program 500+

Wnioski o 500+ na nowy okres już od 1 sierpnia.
Minął ponad rok od wprowadzenia rządowego Programu "Rodzina 500+". Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie świadczeniowym wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia.

Od 1 sierpnia 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek o kontynuację świadczenia 500+.

Wniosek można składać przez naszą bankowość internetową R-Online. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia, kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2017 r.

Opis Programu

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin.

Główne zasady programu "Rodzina 500+" pozostają bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego)

Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia).

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. 

Ciągłość świadczenia

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. 

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W październiku, wtedy przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na rok - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy - rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.).

Rola Banku


Raiffeisen Polbank umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w serwisie R-Online w sekcji "Wnioski i umowy". Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

Jeśli przysługuje Państwu świadczenie za obecny, trwający jeszcze okres do 30 września 2017 r., wniosek również złożą Państwo poprzez serwis internetowy R-Online, wybierając odpowiedni rok, za który ubiegają się Państwo o świadczenie.

UWAGA!

Wniosek Rodzina 500+ mogą złożyć wszyscy użytkownicy serwisu R-online z wyjątkiem Klientów, którzy otworzyli rachunki w Raiffeisen Polbank za pomocą przelewu aktywacyjnego z Innego Banku. Zgodnie z wymogiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, możliwość złożenia wniosku będzie dostępna tylko dla osób, których tożsamość została zweryfikowana przez Bank podczas wizyty w placówce. Jeżeli Państwa rachunek został założony zdalnie poprzez przelew aktywacyjny z innego Banku konieczna będzie wizyta w oddziale i potwierdzenie tożsamości (w tym celu wystarczy udać się do placówki i okazać pracownikowi dowód osobisty lub paszport) Lista placówek Raiffeisen Polbank

Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Następnego dnia w systemie bankowości internetowej R-Online w sekcji "Wiadomości" będzie udostępnione potwierdzenie wysłania wniosku. 

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.


Proces otrzymania świadczenia

  • Raiffeisen Polbank: Składasz wniosek wypełniającWniosek Rodzina 500+ online w serwisie R-Online.
  • Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: Złożony wniosek zostanie zarejestrowany w centralnym systemie informatycznym zabezpieczenia społecznego Emp@tia.
    Na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz potwierdzenie (UPO/UPP)
  • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Wniosek trafi do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) lub urzędu, który wskazałeś we wniosku. 
    Wypłata świadczenia może nastąpić na rachunek wskazany we wniosku (w przypadku decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego).


Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat